1. Bà Lê Thị Mai Thơm  - Hiệu trưởng 

(Số điện thoại di động: 0935224579; 0346875659)

*Quản lý chỉ đạo chung hoạt động của nhà trường, trực tiếp quản lý chỉ đạo các mặt công tác:

- Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà tr­ường. 

- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền; có trách nhiệm giải trình khi cần thiết.

-Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định.

-Thực hiện các nhiệm vụ quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lí giáo dục; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ quản lý theo quy định; xây dựng kế hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên; động viên và tạo điều kiện cho giáo viên và nhân viên tham gia các hoạt động đổi mới giáo dục;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường.

- Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà tr­ường; quyết định khen thưởng.

- Tham gia sinh hoạt cùng tổ văn phòng; tham gia các hoạt động giáo dục 2 giờ trong một tuần; tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lí; được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định.

- Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong trường học; thực hiện xã hội hoá giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

- Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.Huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

- Trực quản lý bán trú, kiểm tra bán trú, được hưởng tiền bồi dưỡng quản lí phí chi trả từ nguồn kinh phí bán trú.

- Chủ tài khoản của trường.

2. Bà Trần Thị Tuyết - Phó Hiệu trưởng 1

(Số điện thoại di động:0963399899)

- Phụ trách chuyên môn nhà trường.

- Phụ trách: Quản lý chất lượng dạy và học toàn trường (Theo dõi tổng hợp chất lượng từng giai đoạn);

- Tuyên truyền các văn bản pháp luật; theo dõi, chỉ đạo hồ sơ tuyên truyền pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo; tiếp công dân.

- Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ quản lý theo quy định.

- Điều hành hoạt động của nhà trư­ờng khi đ­ược hiệu trưởng ủy quyền.

- Tham gia sinh hoạt cùng tổ văn phòng; tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lí; được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định.

-Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

- Xây dựng Kế hoạch giáo dục; kiểm tra rà soát kế hoạch giáo dục của giáo viên định kì, thường xuyên.

- Thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT.

- Trực quản lý bán trú, kiểm tra bán trú, được hưởng tiền bồi dưỡng quản lí phí chi trả từ nguồn kinh phí bán trú.

- Tham mưu cho Chi bộ về công tác kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra việc DTHT trong và ngoài nhà trường, kiểm tra các nhóm tư thục được cấp phép, tự phát trên địa bàn Phường Thắng Lợi.

- Quản lý công tác Phổ cập, thực hiện công tác phổ cập GDMNTNT trong nhà trường, nhóm, lớp mầm non tư thục.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

3. Bà: Trần Thị Bích Ngọc – Phó hiệu trưởng

         (Số điện thoại di động: 0986539158)

- Phụ trách chuyên môn nhà trường; xây dựng kế hoạch chuyên môn hàng tháng          - Cùng với phó hiệu trưởng 1 chịu trách nhiệm chất lượng giáo dục; Chuẩn 5 tuổi.  

- Quản lý công tác thanh tra, kiểm tra; công tác kiểm định chất lượng; Hội đồng khoa học, Nghiên cứu khoa học, SKKN, đồ dùng dạy học tự làm tự làm.

- Quản lý cơ sở dữ liệu ngành của nhà trường, trực tiếp kiểm tra công tác cập nhật cơ sở dữ liệu của các bộ phận; thực hiện công tác thống kê của nhà trường. Theo dõi phân công chuyên môn hàng tháng; Theo dõi tình hình sĩ số học sinh hàng tháng.

- Theo dõi các cuộc vận động, các Đề án; Hội đồng trường; Hội đồng thi đua; công khai.

- Phụ trách CSVC, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi; Kiểm tra tài sản các lớp định kì Đầu năm – Giữa năm – Cuối năm học, có biên bản cụ thể. Lưu giữ hồ sơ đầy đủ.

- Thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT (phụ trách nội dung công khai 1,2)

- Xây dựng kế hoạch lễ hội trong trường mầm non. Kiểm tra, đôn đốc giáo viên trong công tác Văn thể mĩ các ngày hội, ngày lễ của Nhà trường. Duyệt nội dung phù hợp từng chủ đề trong năm học.

- Cùng Phó hiệu trưởng 1 xây dựng, rà soát kế hoạch giáo dục định kỳ, thường xuyên.

- Xây dựng Kế hoạch Đề án tăng cường tiếng Việt giai đoạn, từng năm học và phối hợp kế toán theo dõi Hồ sơ hưởng chế độ tăng buổi của giáo viên tại các lớp DTTS.

- Xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên trong năm học.

- Xây dựng Kế hoạch CNTT trong năm học.  

- Quản lý dinh dưỡng, sức khỏe, vệ sinh (theo dõi cân đo sức khỏe định kỳ).

- Trực quản lý bán trú, kiểm tra bán trú, được hưởng tiền bồi dưỡng quản lí phí chi trả từ nguồn kinh phí bán trú.

- Tham gia sinh hoạt cùng tổ văn phòng; tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lí; được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định.

- Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và phụ trách các tiểu ban, bộ phận: KTNBTH; Trường học văn hóa; Hội đồng thi đua; Hội đồng khoa học; thống kê.

- Tham gia công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

         - Điều hành hoạt động của nhà trư­ờng khi đ­ược hiệu trưởng ủy quyền.

        - Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.